🌧 Weather
tiān_qì 🔊
天氣
English 🇺🇸 🇬🇧 Mandarin Chinese 🇨🇳
It is hot 🌞 hěn rè 🔊 很 熱
It is cold outside 🌨 wài_miàn hěn lěng 🔊 外面 很 冷
It is hot today 🌞👇🗓 jīn_tiān hěn rè 🔊 今天 很 熱
It is very cold 🌨🌨 fēi_cháng lěng 🔊 非常 冷
How do you say in Mandarin Chinese

It is very hot outside today

Play Fluve to learn
more Mandarin Chinese
champolu.com/fluve/?zh
Get Mobile App 📲
🌐 champolu.com
/champolu
/champolu